1
Nhập mã E-Voucher
2
Trả lời câu hỏi
3
Thông tin cá nhân
4
Xác nhận

NHẬP MÃ E-VOUCHER

Vui lòng điền mã E-Voucher bạn nhận được để kích hoạt bảo hiểm.

Nhập mã E-Voucher (*)

* Đảm bảo bạn nhập chính xác mã E-Voucher (6 hoặc 10 ký tự phân biệt chữ hoa, thường), sau đó nhấn nút Kiểm tra